SPECIFICKÁ PRAVIDLA  PRO ADVENTURE GOLF 2024

Turnaje série Czech Adventure Golf Tour se hrají podle níže uvedených pravidel.

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO AG

Specifická Pravidla AG vycházejí z Obecných pravidel minigolfu (2.3.) a ze Specifických pravidel pro systém MOS (2.7.) Níže uvedená pravidla tyto pravidla upřesňují a doplňují pro turnaje AG v ČR. 

ZÁKLADNÍ HRACÍ POLE

 • Pokud není na dráze vyznačeno základní hrací pole startovní čarou, je pomyslná startovní čára jako spojnice mezi prvními cihlami nebo spojnice mezi začátky rafových okrajů. Startovní čára je zároveň hraniční linie.
 • Hra na dráze začíná ze základního hracího pole, kde si může hráč míček postavit buď na startovní čáru nebo kamkoliv před ní.
 • Jakmile míček překročí po prvním úderu startovní čáru, je ve hře.
 • Pokud se míček po prvním nebo dalším úderu vrátí za startovní čáru, je možné si ho přeložit na libovolné místo na startovní čáře nebo základního hracího pole.

PŘEKLÁDÁNÍ OBECNĚ

 • Při překládání míčku je hráč povinen použít měřidlo, které je umístěno na dráze.
 • V případě, že měřidlo na dráze není k dispozici, přeloží hráč míček na požadovanou vzdálenost odhadem. S tímto přeložením musí souhlasit všichni hráči ve flajtu, popř. rozhodčí.

PŘEKLÁDÁNÍ OD MANTINELŮ

 • Na drahách je možné nakreslit čáry pro překládání, pro hřiště AG to ale není povinné. Pokud čáry pro překládání nejsou nakresleny, přemístění se provede na imaginární čáru.
 • Od cihelných, kamenných nebo podobných mantinelů se překládá do vzd. max. 20cm kolmo (pod úhlem 90 stupňů) od vnitřní hrany cihelného nebo kamenného okraje. 
 • Od rafových okrajů se překládá do vzd. max. 20cm kolmo od začátku převýšení.
 • Pokud je součástí rafového okraje kámen nebo řada kamenů a míček skončí v rafovém okraji u kamene, může buď hráč pokračovat ve hře (pokud je to možné a nelze uplatnit pravidlo běžného překládání) a nebo si míček přeloží na místo určené hlavním rozhodčím při rozpravě. Míček ale musí vždy zůstat na rafovém okraji.

PŘEKLÁDÁNÍ OD PŘEKÁŽEK OBECNĚ

 • Překážka je samostatný prvek uvnitř dráhy, který netvoří mantinel dráhy (kámen, palisáda atd.) .
 • V případě, že je míček celým svým objemem viditelný ze středu jamky, míček se překládá do vzd. max. 30cm kolmo od překážky (i směrem blíže k jamce).
 • V případě, že míček není celým svým objemem viditelný ze středu jamky, míček se překládá ve směru osy „střed jamky - střed míčku“ do vzd. max. 30cm od překážky.

PŘEKLÁDÁNÍ OD PRŮJEZDNÝCH PŘEKÁŽEK (např. průjezdná brána atd.)

 • Pokud míček skončí v překážce (pokud překážku celým svým objemem nepřekoná), překládá se míček před překážku směrem dále od jamky a to i v případě, že se míček vrátí do překážky po úspěšném projetí nebo v překážce skončí při dalším úderu. Míček se tedy vždy vrací před překážku (směrem dále od jamky).  Míček se překládá dle pravidel běžného překládání od překážek - viz předchozí bod.

PŘEKLÁDÁNÍ V PŘÍPADĚ ZASEKNUTÍ MÍČKU V PRŮJEZDNÉ TRUBCE

 • V případě, že se míček zasekne v průjezdné trubce, má hráč na výběr 2 možnosti:

1) míček si přeloží pod trubku na místo vyznačené při rozpravě (do vzd. max. 20cm pod trubkou)

2) další úder hráč zahraje z místa, odkud hrál předešlý úder

 

PŘEKLÁDÁNÍ OD PŘEKÁŽKY PŘES CELOU ŠÍŘKU DRÁHY (např. příkop, přeskok atd.)

 • Pokud je překážka (příkop) přes celou šířku dráhy, je hraniční linie na konci této překážky (příkopu). Hraniční linie bude určena a případně vyznačena hlavním rozhodčím při rozpravě před začátkem turnaje.
 • Pokud míček nepřekoná hraniční linii, hraje hráč další úder ze základního pole nebo z pozice předchozího úderu.
 • Pokud se míček po úderu dotkne plochy příkopu (kameny, písek, voda atd.) a překoná poté hraniční linii, považuje se hraniční linie za překonanou.
 • Pokud se míček vrátí přes tuto hraniční linii do příkopu, poté, co ji úspěšně překonal, pokračuje hra z této hraniční linie za podmínky běžného překládání. Toto platí pouze v případě, že se míček dotkne hrací plochy za hraniční linií. Pokud se míček hrací plochy za hraniční linií nedotkne, hraje hráč další úder ze základního pole nebo z pozice předchozího úderu. 

PŘEKLÁDÁNÍ OD ZMĚN ÚROVNÍ A BOULÍ NA DRÁZE

 • Překládá se do vzd. max. 20cm kolmo od začátku převýšení boule nebo změny úrovně (pouze v případě, že boule nebo změna úrovně brání nápřahu). Při rozpravě bude hlavním rozhodčím stanoveno, od kterých boulí a změn úrovní bude použito toto pravidlo pro překládání. 

PŘEKLÁDÁNÍ NA RAFOVÉM KOBERCI (rafový koberec, který je součástí dráhy v ploše)

 • Pokud míček zůstane na rafovém koberci a je možné si ho dle běžných pravidel překládání odsadit od mantinelu nebo překážky, nelze přeložit míček z rafového koberce na běžný koberec. Míček se odsadí tak, aby zůstal na rafovém koberci max. do vzd. 20cm od mantinelu nebo do vzd.  30cm od překážky (nemusí se v tomto případě použít pravidlo o odsazení kolmo, nesmí tím ale hráč získat výhodu).

OPUŠTĚNÍ DRÁHY

Cihelné, kamenné nebo podobné okraje:

 • Při opuštění dráhy se míček překládá do vzd. max. 20cm od vnitřní hrany mantinelu v místě opuštění dráhy. Pokud se míček dotkne horní plochy cihel a vrátí se na dráhu, nepovažuje se to za opuštění dráhy. Pokud míček překročí hraniční linii (vnější hranu mantinelu - cihel) a vrátí se na dráhu, je to opuštění dráhy a postupuje se dle pravidel překládání při opuštění dráhy.

Rafové okraje (neplatí pro hranaté):

 • Při opuštění dráhy se míček překládá na nejvyšší bod zvýšeného okraje v místě, kde opustil dráhu (překročil hraniční linii). Hraniční linií je nejvyšší bod rafového okraje.
 • Pokud je možné hrát pomocí „zkratky“ přes rafový okraj, je nutné to specifikovat před začátkem turnaje.
 • V případě, že opuštění dráhy bylo docíleno evidetně úmyslně a hráč tím získal nespravedlivou výhodu, bude další úder zahrán z místa předchozího úderu.

PÍSEČNÉ A VODNÍ BANKRY

Optický písečný nebo vodní bankr (koberec jiné barvy):

 • Písečné nebo vodní bankry z umělé trávy nejsou považovány za překážku. Z těchto bankrů tedy nelze míček přeložit a hráč pokračuje ve hře. V těchto bankrech se použije běžné pravidlo pro překládání (viz překládání od mantinelů). Při překládání ale nelze opustit bankr. 
 • Pokud je v koberci tvořícím optický písečný nebo vodní bankr odtoková dírka, míček lze přeložit do vzd. max. 3cm vlevo nebo vpravo od odtokové dírky. Míček si nelze přeložit směrem blíže k jamce.

Reálný písečný a vodní bankr (reálný písek a voda):

 • V případě, že míček skončí v písku nebo ve vodě, má hráč 2 možnosti:

   

  1) hrát další úder z místa, kde míček skončil (při použití běžného pravidla pro překládání)

  2) odehrát další úder z místa, odkud byl odehrán předešlý úder. V případě, že byl předešlý úder odehrán ze startovní čáry, může si hráč dát míček kamkoliv na základní hrací pole. Pokud byl předešlý úder hrán z hrací plochy, vrací se míček na místo předešlého úderu.

 • Hráč si může písek v bankru upravit pouze před prvním úderem na dráze. Po odehrání prvního úderu už není přípustné písek v bankru upravit. 

TRÉNINKOVÁ RÁNA

 • Tréninková rána není povolena. 

VÝJIMKY

 • Pokud se na dráze objeví místo nebo překážka, na které nelze aplikovat některé z výše uvedených pravidel, musí být specifikována tato výjimka hlavním rozhodčím před začátkem turnaje při rozpravě.

VÝTAH Z OBECNÝCH PRAVIDEL MINIGOLFU 2.3.

ÚDER, MÍČEK VE HŘE

 • Míček může být uváděn do pohybu jen úderem hole. Míček může být hrán, jen pokud se nachází v klidovém stavu a hůl se může dotýkat míčku jen v okamžiku úderu (vyjímka: stavění míčku v základním poli). Míček se musí při úderu ze startovní nebo jiné hraniční čáry dotýkat této čáry bodem dotyku.
 • Při přípravě k úderu musí být míček stavěn na hrací povrch hráčem nebo koučem, rukou nebo holí. Stavění míče mimo základní hrací pole je povoleno pouze rukou.
 • Při každém úderu musí být míček zasažen holí drženou v obou rukou.
 • Úder je proveden, jestliže hráč, po přípravě k úderu, dostane hůl do kontaktu s míčkem, který se v důsledku toho uvede do pohybu. Neúmyslný dotek míčku bez jednoznačné přípravy k úderu se nepovažuje za úder. Za provedení přípravy k úderu se považuje, jestliže hráč zahájí nápřah. Každý pohyb holí vzad a poté zpět se považuje za přípravu k úderu. „Uvedení do pohybu“ znamená, že míček opustí svou klidovou pozici.
 • V okamžiku úderu hráče se musí ostatní osoby držet stranou od dráhy a hrajícího hráče, aby nemohl být rušen. Jeli-to možné, měli by se nacházet nejméně ve vzdálenosti jeden metr.
 • Jestliže se již na dráze hraje, může se jí dotýkat nebo na ní vstupovat jen právě hrající hráč.
 • Přísně je zakázáno používat tašky na míče nebo jiné předměty jako pomůcky pro míření, podobně jako není dovolena jakákoliv pomoc s mířením ze strany kouče nebo jiných osob, pokud již hráč provádí přípravu k úderu. Pokud je to možné, všechny předměty a osoby se musejí nacházet minimálně 1 m od dráhy.
 • Pozice jednou přeloženého míčku se již před úderem nemůže znovu měnit.
 • Úder se musí opakovat, pokud nebyl odehrán ze základního pole, pokud byl nesprávně přeložen nebo byl přeložen dvakrát. Přitom se nesprávně provedené údery hráči započítávají.
 • Za dosažení cíle (jamky) se považuje, jestliže se míček zastaví v jamce (cílovém prostoru).
 • Pokud je míček zdvižen za účelem čištění, jeho poloha musí být označena. Po zahájení hry na jamce je zakázáno míček jakkoliv ohřívat nebo chladit nebo jinak měnit jeho vlastnosti. Každý hráč je sám zodpovědný za čistotu povrchu dráhy. Je povoleno odstraňovat nečistoty z povrchu dráhy, přestože je míček ještě v pohybu.
 • Dráha míčku ve hře nesmí být vědomě ovlivňována hráčem ani jinými osobami poté, co byl proveden úder. Ochrana před větrem musí zůstat v původní pozici po celou dobu, kdy je míček v pohybu.
 • Jestliže byla dráha míče ve hře ovlivněna vnějším vlivem (jiným než povětrnostním), rozhodčí může na základě žádosti nařídit, aby úder byl opakován, přitom posoudí, zda hráč získal neoprávněnou výhodu nebo nevýhodu.
 • Jestliže se míček ve hře znovu uvede do pohybu vnějším vlivem (např. větru) poté, co se nacházel min. 5 vteřin v klidovém stavu, musí být přeložen na místo, kde se poprvé zastavil.
 • Během turnaje jsou zakázány zkušební údery nebo zkoušky pohybu míče na drahách na hřišti, na kterém se daný turnaj hraje. Hráč může trénovat na jiném hřišti (pokud je dostupné), kde turnaj neprobíhá. 

POČÍTÁNÍ ÚDERŮ

 • Každý úder se počítá jako jeden bod. Pokud po 6 úderech stále není dosaženo jamky, přičítá se navíc jeden úder. Nejvyšší možný výsledek na jedné dráze je 7. Pokud hráč ukončí hru na dráze dříve, než dosáhl jamky, počítá se mu výsledek 7.

POŘADÍ HRÁČŮ PŘI HŘE NA DRÁZE, ČASOVÉ LIMITY

 • Dráhy vždy musí být hrány v pořadí od č. 1 do č. 18. Jestliže se hraje formou letmého startu, všichni hráči nebudou začínat na dráze č. 1, ale i přesto musí hrát dráhy postupně.
 • Dráhu může hráč hrát až poté, co předchozí hráč dráhu odehrál a opustil prostor dráhy. Dojde-li k porušení tohoto pravidla, předčasně provedené údery se započítávají s tím, že hráč musí dráhu opakovat, jakmile přijde správně na řadu.
 • Na každé dráze má první hráč ve flajtu 70 sekund na provedení svého prvního úderu.Tento časový limit začíná běžet od okamžiku, kdy flajt přejde na dráhu. Každý následující úder musí být zahrán do 60 sekund. Časový limit začíná běžet pro druhý a další úder od okamžiku, kdy se míč po předchozím úderu zastavil, pro první úder následujícího hráče pak běží od okamžiku, kdy předchozí hráč opustí prostor dráhy. Ve flajtech o 2 hráčích, časový limit pro první úder začne běžet, jakmile zapisovatel zapíše výsledek a předá scorekartu.
 • Zahájit hru na následující dráze je možné poté, co poslední hráč skupiny dokončil hru na dráze předchozí. Dojde-li k porušení tohoto pravidla, předčasně provedené údery se započítávají a dráha se opakuje.
 • Flajt se přesunuje na následující dráhu nejdříve, jak je to možné. Flajt čeká na své již dokončené dráze až do okamžiku, kdy se uvolní následující dráha. Na každé jednotlivé dráze se může nacházet jen jeden flajt.
 • Hráči není dovoleno bezdůvodně opustit svůj flajt. Flajt může hráč opustit s udáním důvodu jedině se souhlasem rozhodčího.
 • Jednotlivé flajty mohou nakrátko přerušit hru ve vyjímečných případech ze závažných důvodů. Je v pravomoci rozhodčího, zda povolí dalším flajtům, aby takový flajt předešly.
 • Hraje-li se ve flajtech, všechny dráhy příslušného kola musí být odehrány ve stejném pořadí hráčů (s výjimkou rozstřelu). Pokud je dráha odehrána v nesprávném pořadí, chybně odehrané údery se započítávají a hráč dráhu opakuje v okamžiku, kdy na něj přijde oprávněně řada. Správné pořadí mezi hráči v rámci flajtu musí být vyžadováno tak, jak je je vyhlašováno a uvedeno na score kartě, pokud rozhodčí nerozhodne jinak. Po každém kole se pořadí hráčů ve flajtu mění. První hráč hraje poslední, druhý hráč první atd.

VÝBĚR MÍČE

 • Každý hráč musí dokončit hru na dráze s míčkem, se kterým ji zahájil. Půjčování míčků je povoleno, pokud nenarušuje plynulý průběh turnaje.
 • Míček, který je natolik poškozen, že s ním není podle názoru rozhodčího možné pokračovat ve hře, nebo pokud dojde ke ztrátě míčku na dráze, který nebude do 5 minut nalezen, může být nahrazen jiným míčem. Další úder musí být hrán z posledního místa, kde se nacházel poškozený nebo ztracený míček.

DALŠÍ PRAVIDLA PRO TURNAJE CAGT

POZDNÍ NÁSTUP KE HŘE

 • Nenastoupí-li hráč včas k zahájení kola, nejpozději do 3 minut po vyvolání jeho flajtu, nastupuje příslušný flajt na dráhu č.1 bez opozdivšího se hráče. Dostaví-li se tento hráč do doby, kdy jeho flajt dosud nezahájil hru na dráze č.4, může se opozdivší hráč ještě zapojit do rozehraného turnaje s připočtením 7 úderů za každou neodehranou dráhu. Pokud se hráč nedostaví, než jeho flajt zahájí hru na jamce č.4, bude z turnaje vyřazen.

ODSTOUPENÍ HRÁČE Z TURNAJE

 • Odstoupí-li hráč z turnaje, započítává se mu do celkového výsledku 7 úderů za každou neodehranou dráhu rozehraného kola. Hráč poté dostane do výsledkové listiny DNF.

PŘERUŠENÍ TURNAJE, ČEKACÍ DOBA, PŘEDČASNÉ UKONČENÍ TURNAJE

 • O eventuálním přerušení turnaje rozhoduje vrchní rozhodčí. Důvodem přerušení turnaje jsou podmínky nezpůsobilé ke hře. 
 • Za podmínky nezpůsobilé ke hře se považuje špatná viditelnost, silný déšť, námraza na drahách, kroupy, velmi silný vítr a vždy bouře nad hřištěm.
  Ujednocení pojmu silný déšť: neregulérní podmínky nastávají, jestliže není možné dráhu upravit tak, aby po dobu přípravy k úderu na ní nebyla vytvořena souvislá vrstva vody 
 • Po oznámení o přerušení turnaje hráč dohraje rozehranou dráhu. Celý flajt nemusí mít dráhu odehranou. 
 • První přerušení by nemělo být delší než 10 minut, aby nedocházelo ke zbytečnému zdržování turnaje. V případě, že se počasí nezlepší, může rozhodčí se souhlasem TK (turnajová komise) prodloužit dobu přerušení, maximálně však vždy jen o 60 minut. Tento časový úsek musí vždy hlasitě vyhlásit. Po uplynutí této doby musí být hráči vždy připraveni ihned nastoupit ke hře. Hra pokračuje po přerušení od dráhy, na které k přerušení došlo.
 • Pokračování turnaje vyhlašuje vrchní rozhodčí ve dvou krocích: 1) vyhlášení „Nástup na dráhy!“ – všichni hráči se musí přemístit k dráze, kde se nacházeli před přerušením. Je možné připravit dráhu ke hře (setřít vodu, zamést). 2) vyhlášení „Zahájit hru!“ – poté musí být pokračováno ve hře. 
 • Doporučené čekací doby pro pokračování turnaje jsou následující:
 • Jednodenní turnaj: pokud nebyl turnaj rozehrán, je doporučená čekací doba do 12:00. Pokud byl turnaje rozehrán, je doporučená čekací doba do 15:00 (s přihlédnutím k ročnímu období).
 • Dvoudenní turnaj - 1.den: pokud nebyl turnaj rozehrán, je doporučená čekací doba první den turnaje do 14:00 (s přihlédnutím k ročnímu období). Poté musí TK rozhodnout o dalším průběhu turnaje, případně o jeho ukončení. Pokud byl turnaj rozehrán, je doporučená čekací doba do 16:00.
 • Dvoudenní turnaj - 2.den: pokud nebyl druhý den turnaje rozehrán, je doporučená čekací doba do 12:00. Pokud byl druhý den turnaje rozehrán, je doporučená čekací doba do 15:00.
 • Předčasně ukončit turnaj nebo ho zkrátit (menší počet kol) má právo pouze TK na návrh vrchního rozhodčího. TK musí brát na zřetel důležitost turnaje, místo konání turnaje s ohledem na dopravní spojení a také časovou náročnost dokončení turnaje. Vždy byl mělo být proritou zdárně turnaj dokončit. 
 • V případě předčasného ukončení turnaje se turnaj považuje za odehraný pouze v  případě, že jsou odehrána minimálně tří úplná soutěžních kola (turnaje kategorie OPEN) a minimálně sedm úplných soutěžních kol (turnaje kategorie MASTERS). Pokud nebyly odehrány tři úplná soutěžní kola (turnaje kategorie OPEN) nebo sedm úplných soutěžních kol (turnaje kategorie MASTERS), je turnaj zrušen bez náhrady. Rozehraná kola se do výsledků nezapočítávají. Startovné se v tomto případě nevrací. 

TURNAJOVÁ KOMISE (TK)

 • Turnajová komise má vždy 5 členů. Členem TK  je vždy vrchní rozhodčí, organizátor CAGT, zástupce provozovatele hřiště a 2 další vybraní zástupci různých klubů, pokud možno s kvalifikací rozhodčího. TK rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů přítomných. V případě aktuální nepřítomnosti člena TK a  shodného počtu hlasů má rozhodující slovo organizátor CAGT. Rozhodnutí TK na turnaji je konečné.
 • TK je oprávněna provádět tyto rozhodnutí:  
 • o zkrácení nebo ukončení turnaje
 • o zrušení přelosování mezi základními koly (např. z důvodu nepřízně počasí)
 • o schválení úprav časového harmonogramu (např. na základě špatného počasí) 
 • o technickém stavu hřiště

OBLEČENÍ

 • Každý hráč musí být při zahájení turnaje, při turnaji a během vyhlášení turnaje sportovně ustrojen. Doporučuje se jednotné vrchní oblečení pro všechny hráče klubu. Výjimku tvoří hráči v kategorii Amatéři.
 • Klubová příslušnost by měla být zřetelná na horní části svrchního oděvu. Výjimku tvoří hráči v kategorii Amatéři.
 • Horní část oblečení: musí být sportovního charakteru. Za odpovídající oblečení se považuje např. tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem, jednobarevná košile, tepláková nebo oteplovací bunda, svetr, mikina. Horní část nesmí být bez rukávů (vesta může být pouze na povoleném horním oděvu).
 • Dolní část oblečení: musí mít sportovní charakter – sportovní kalhoty, tepláky, šortky, kraťasy, sukně (nejsou povoleny žádné džínsy, maskáče ani jiné nesportovní kalhoty) 
 • Pokrývka hlavy: Přípustný je klobouk, čepice s kšiltem, baret, čelenka, štítek proti slunci apod. 
 • Obuv: Musí být sportovního charakteru. Sandály nejsou povoleny. Pouze v případě nepříznivého počasí může být použita i jiná přiměřená obuv (voděodolná). 
 • Za nepříznivých a mimořádných klimatických podmínek je povoleno odpovídající sportovní oblečení a obutí. 
 • Úlevy a mimořádnosti v oblečení a obuvi vyhlašuje vrchní rozhodčí před zahájením turnaje. 

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA ADVENTURE GOLFU v ČR

platná od roku 2019 pro turnaje hrané pod hlavičkou Českého minigolfového svazu a pro turnaje CAGT

DOPLŇUJÍCÍ TEXTOVÁ PRAVIDLA

 • od plynulé změny úrovně na dráze (změna úrovně není překážka) se neodsazuje. V případě, že změna úrovně není plynulá a znemožňovalo by to hráčí odehrát míček, může být před začátkem turnaje rozhodnuto o výjimce z tohoto pravidla.
 • od boulí na dráze (jednotlivá překážka) se odsazuje kolmo na vzd 20cm
 • pokud se hráč rozhodne hrát z písečného nebo vodního bankru a míček se po úderu vrátí zpět do toho samého bankru, nelze již použít pravidlo o přeložení míčku ven z bankru a hráč musí pokračovat hrou z bankru
 • pokud hráč odehraje míček z písečného nebo vodního bankru (bankr č.1) a po tomto úderu míček skončí v jiném bankru (bankr č.2), lze použít pravidlo o přeložení míčku ven z bankru č.2 (s trestným úderem)
 •  za dohrání míčku jednou rukou se automaticky připisuje 1 trestný úder